top of page

Regulamin sklepu internetowego Ajmaraya

I. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy AJMARAYA działający pod adresem: , prowadzony przez Fundacja Llamerada, z siedzibą: 48-200 Dębowiec 11a, działający pod numerem NIP: 7551934110, REGON: 368888931.

 

2. Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym AJMARAYA, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

 

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344. ze zm.).

 

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu przed dokonaniem zakupu.

 

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu w hiperlink „ Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

 

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu odnoszące się do produktów (łącznie z cenami) nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. , poz. 1740 ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wybranego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

 

II. Definicje

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z usług Sklepu przez Klientów.

Konsument –  klient będący osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub będący osobą fizyczną, który zawarł Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient – osoba fizyczna ( w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat ( pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Sklep.

Formularz zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą, której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych produktów.

Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.ajmaraya.com, za pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca – Fundacja Llamerada z siedzibą: 48-200 Dębowiec 11a, wpisany do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000707207, NIP: 7551934110, REGON: 368888931, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem a Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną związaną z wyrobami z wełny alpak oraz innymi wyrobami rękodzielniczymi wykonanymi przez wolontariuszy Fundacji Llamerada. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet z wysyłką na terenie Unii Europejskiej.

 

3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem Formularza Zamówienia podając prawidłowo swoje dane, w tym dane do wysyłki, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e- mail.

 

4. W przypadku gdy dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

 

5. Klient w trakcie procesu zamawiania może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Faktura VAT może zostać dołączona do wysyłki lub przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail.

 

6. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma odpowiedź na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Sklep internetowy. Od tego momentu nie ma możliwości wprowadzenia zmian do Zamówienia.

 

8. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia (w przypadku płatności przelewem) lub z momentem opłacenia Zamówienia (w przypadku PayPal).

 

9. Zamówienie złożone i niepłacone w ciągu 7 dni zostają anulowane. Klient otrzymuje powiadomienie o anulowaniu Zamówienia na podany adres e-mail.

IV. Koszty i termin wysyłki

 

1. Zamówienia z wysyłką na adres realizowane są w ciągu jednego dnia roboczego. Do tego okresu należy doliczyć okres dostawy, w której czas trwania uzależniony jest od sposobu dostawy.

2. W przypadku realizacji indywidualnych Zamówień na życzenia Klienta termin realizacji uzgadniany jest indywidualnie z Klientem.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do występowania okresów wydłużonego czasu realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o których Sprzedawca będzie informował na bieżąco na stronie głównej Sklepu internetowego. Wystąpienie okresów wydłużonego okresu czasu realizacji zamówień nie wymaga zmiany Regulaminu w pkt. 4 ust. 1.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy, dostępnym na stronie internetowej w zakładce dostawa.

 

V. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta, przez co rozumie się m. in. doręczenie przesyłki na adres wskazany przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wartość zwracanych Towarów. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w całości Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy Towarów (w wysokości kosztów najtańszej dostawy dostępnej w dniu składania zamówienia). Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w całości Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy Towarów (w wysokości kosztów najtańszej dostawy dostępnej w dniu składania zamówienia). W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w części, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towarów, chyba, że niezakupienie zwracanej części Towarów wpłynęłoby na obniżenie wartości dostawy. W takim przypadku Usługodawca zwróci odpowiednią część wartości najtańszej dostawy dostępnej w dniu składania zamówienia.

7. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres: Fundacja Llamerada 48-200 Dębowiec 11a przed upływem tego terminu.

10. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi koszty zwrotu Towaru. W przypadku braku odebrania Towaru przez Klienta, którą domniemuje się jako odstąpienie od Umowy, Klienta obciąża się kosztami zwrotu Towaru do Sprzedającego.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu sposobu zapłaty, którego użył Klient.

VI. Rękojmia

 

1. Usługodawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne.

2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:  

     A. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży -chyba że Usługodawca, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;

     B. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Towaru pokrywa Usługodawca.

4. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

5. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

VII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres: Fundacja Llamerada 48-200 Dębowiec 11a lub elektronicznie na adres: fundacja@llamerada.org.pl

2. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

VIII. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klienta Sklepu Internetowego w związku ze składanymi Zamówieniami jest Usługodawca.

2.Kwestie związane z ochroną danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności Usługodawcy.

3. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione przez Sklep Internetowy innym odbiorcom danych osobowych niż Usługodawca, określonym w par. III Polityki Prywatności, w tym w szczególności:

     A. PayPal S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodaczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289372, w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności;

     B. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (adres: Sokolska 34, 40-086 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005459 („Bank”) w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj.: (i) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności internetowej; (ii) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu Internetowego przy użyciu instrumentów płatniczych przez Internet; (iii) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami;

 4. W przypadku, gdy przekazanie danych osobowych Klienta następuje:

     A. w celu zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem Internetowym, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem Internetowym;

     B. do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta płatności na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego;

     C. do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Bankiem;

     D. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, a nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Polityki Prywatności oraz Kodeksu cywilnego i odpowiednich przepisów obowiązującego prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia.

IX. Zmiana regulaminu

1. Regulamin może ulec zmianom. Rekomendujemy zapoznawanie się z treścią Regulaminu każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

X. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie lub zapisanie na wybranym nośniku.

2. W przypadku powstania sporu dotyczącego Umowy Sprzedaży, Klient oraz Usługodawca zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania sporu. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych są przekazywane i udostępniane przez prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

4. Regulamin jest publikowany w wersji językowej polskiej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.09.2022 r.

Regulamin sklepu internetowego

Dostawa i płatność

W dni robocze zamówienia złożone do godziny 12:00 oraz opłacone szybką płatnością (PayPal) wysyłamy tego samego dnia!

Czas realizacji pozostałych zamówień to 24 godziny od momentu zaksięgowania wpłaty + czas dostawy.

Formy dostawy

Dostawy realizowane poprzez Pocztę Polską

Koszt: w zależności od wagi

Do 1 kg - 13 zł

1 - 2 kg - 15 zł

2 - 5 kg - 18 zł

Czas dostawy: 2 - 5 dni roboczych

Odbiór osobisty

Koszt: 0 zł

Czas dostawy: po uzgodnieniu telefonicznym z Klientem

Możliwość odbioru zamówionego towaru na terenie hodowli w godzinach pracy

48-200 Dębowiec 11a

Odbiór zamówienia jest możliwy po otrzymaniu wiadomości z informacją, że zamówienie jest gotowe do obioru.

Płatność

Płatności elektroniczne PayPal

Szybki i prosty sposób dokonywania płatności. Do korzystania z systemu PayPal niezbędna jest karta kredytowa lub debetowa umożliwiająca dokonywanie płatności internetowych lub środki zgromadzone na koncie PayPal. Sprzedający jest natychmiast powiadamiany o dokonaniu płatności.

Przedpłata na konto

Przelewu bankowego (w wysokości wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki) można dokonać na podany poniżej numer rachunku:

Fundacja Llamerada

Dębowiec 11a

48-200 Dębowiec

nr konta: 76 1050 1504 1000 0090 3140 3992 (INGBSK O. w Nysie)

W tytule prosimy o podanie nazwy zamówienia

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Niniejszy dokument zawiera wszystkie informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które udostępniasz nam za pośrednictwem zarządzanych przez nas stron internetowych. Dokument ten określany będzie w dalszej części jako „Polityka prywatności”.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Llamerada z siedzibą: 48-200 Dębowiec 11a, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000707207, NIP: 7551934110, REGON: 368888931

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami:

   - listownie na adres: Fundacja Llamerada 48-200 Dębowiec 11a

   - mailowo na adres: fundacja@llamerada.org.pl

Postaramy się odpowiadać możliwie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, chyba, że z przepisów prawa wynika krótszy termin.

Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych do nas drogą elektroniczną.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osoba fizyczna identyfikowana jest w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

II. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie prawnej?

Twoje dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu zrealizowania umowy jaką między sobą zawieramy. Przykładowo, gdy kupujesz od nas produkt w sklepie internetowym, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nasz system sprzedażowy w celu zrealizowania transakcji. Twoje dane będziemy też przetwarzać w celu dostarczenia Ci zakupionych towarów. Twoje dane osobowe posłużą nam także do wystawienia faktury lub rachunku. Jeśli będziesz się do nas zwracał z pytaniami dotyczącymi Twojego zamówienia, Twoje dane osobowe będą również wykorzystywane dla udzielenia Ci odpowiedzi.

W przypadku przetwarzania Twoich danych, o których mowa w poprzednim akapicie, nie potrzebujemy na to przetwarzanie Twojej osobnej zgody. Przetwarzamy je na mocy ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

Ważne! Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzu zamówienia jest zawsze dobrowolne. Jeśli nie podasz jednak tych danych osobowych, które oznaczone są jako wymagane, nie będziesz mógł dokonać zakupu usługi lub towaru.

Jeżeli dokonałeś zakupu naszego towaru lub usługi, ale nie dokonałeś pełnej płatności (o ile system stwarza możliwość korzystania z towaru lub usługi przed dokonaniem pełnej płatności), to będziemy mogli przetwarzać Twoje dane także w celu dochodzenia roszczeń. Również w tym zakresie nie potrzebujemy Twojej osobnej zgody, ponieważ w ten sposób realizujemy nasz uzasadniony interes prawny. Również bez Twojej zgody będziemy mogli przetwarzać w niezbędnym zakresie Twoje dane osobowe dla celów statystycznych i analizy biznesowej naszej działalności.

Ponadto, od czasu do czasu możemy od Ciebie odbierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych także w innych celach. Na przykład możesz nam udzielić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu marketingu usług i towarów oferowanych przez nas albo współpracujących z nami partnerów biznesowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej na podany przeze Ciebie e-mail lub numer telefonu (tzw. „zgoda marketingowa”). W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą w każdym czasie możesz wycofać, a jej udzielenie jest zawsze dobrowolne. Nasze działania marketingowe mogą polegać m.in. na:

   1. informowaniu Cię o naszych nowych produktach lub usługach, promocjach, programach lojalnościowych i programach partnerskich stosowanych przez nas, oraz wysyłania Ci zaproszeń do uczestnictwa w programach specjalnych;

   2. przesyłanie lub udostępnianie Ci katalogów, biuletynów, materiałów promocyjnych i innych podobnych materiałów.

Twoja zgoda marketingowa zostanie przez nas utrwalona, abyśmy mogli wykazać, że została ona nam udzielona.

W przypadku udzielenia zgody marketingowej, będziesz otrzymywał informacje handlowe dotyczące towarów i usług oferowanych przez nas, a jeśli wyrazisz na to zgodę, także naszych partnerów handlowych.

Możesz także wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych celach, które przed wyrażeniem przez Ciebie zgody dokładnie Ci opiszemy.

Zawsze, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz w każdym czasie tę zgodę wycofać. Po wycofaniu zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w celu, dla którego wcześniej wyraziłeś zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

III. Odbiorcy lub kategoria odbiorców Twoich danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może zostać powierzone podmiotom współpracującym z nami. Powierzenie takiego przetwarzania następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy. Powierzenie przetwarzania danych oznacza, że podmioty trzecie uzyskają dostęp do Twoich danych, ale wyłącznie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu i w zakresie celów przez nas określonych.

W celu wykonywania umów, na podstawie których dokonujesz zakupu naszych towarów lub usług, Twoje dane osobowe mogą być powierzone w szczególności następującym podmiotom lub kategoriom podmiotów:

   1. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,

   2. podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa płatności,

   3. podmiotom świadczącym usługi hostingowe na naszą rzecz,

   4. podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne na naszą rzecz,

   5. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne.

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingu towarów i usług oraz przesyłania Ci informacji handlowej, Twoje dane osobowe mogą zostać także powierzone podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi marketingowe, reklamowe, promocyjne. Twoje dane nie zostaną wykorzystane przez te podmioty do marketingu, sprzedaży lub promocji ich własnych towarów lub usług.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich bez Twojej odrębnej zgody.

IV. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania i rozliczenia składanych zamówień. W okresie działalności fundacji Fundacja Llamerada z siedzibą 48-200 Dębowiec 11a (Administratora), Twoje dane osobowe będą przechowywane także na potrzeby wypełnienia obowiązków ciążących na nas (np. księgowe) lub dla realizacji naszych usprawiedliwionych interesów (cele statystyczne i analiza biznesowa).

W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia przez Ciebie oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, którego dotyczyła zgoda. Pomimo wycofania zgody, będziemy mogli jednak wciąż przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy (i tylko w takim zakresie) uprawniać nas do tego będzie prawo powszechnie obowiązujące (np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

V. Prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci liczne uprawnienia. Należą do nich:

     A. Prawo żądania dostępu do danych osobowych

W każdym czasie możesz od nas zażądać informacji o tym jakie Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz w jakim celu przetwarzamy te dane osobowe. Możesz się również do nas zwrócić z prośbą o informację, jakim podmiotom powierzyliśmy do przetwarzania Twoje dane osobowe. Jeśli informacje przekazane w sekcji „Okres przechowywania Twoich danych osobowych” są niewystarczające, na Twoje żądanie udzielimy Ci także bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie. Możesz także od nas żądać udzielenia wszelkich informacji związanych z Twoim prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych, jak i wszelkimi innymi prawami.

Co ważne, w każdym czasie możesz do nas wystąpić o wydanie Ci kopii przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia takich danych jest zawsze darmowa. W przypadku, gdy zwrócisz się o drugą ich kopię, możemy za jej wydanie naliczyć symboliczną opłatę pokrywającą koszty administracyjne związane z jej wydaniem. Jeżeli Twoje żądanie wydania kopii danych osobowych zostanie do nas przesłane drogą elektroniczną i nie będzie zawierać żądania wydania kopii w innej formie, wówczas kopię swoich danych osobowych również otrzymasz drogą elektroniczną. W przypadku, w którym wydanie kopii Twoich danych osobowych nie będzie mogło odbyć się bez ujawnienia danych osobowych innych osób, poinformujemy Cię o braku możliwości wydania Ci żądanej kopii.

     B. Prawo żądania sprostowania danych osobowych

W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z żądaniem sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe. W każdym czasie możesz też żądać uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych.

     C. Prawo żądania usunięcia danych osobowych

W każdym czasie możesz od nas zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

   1. dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

   2. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a po naszej stronie nie występuje ważny interes w ich przetwarzaniu, który byłby nadrzędny wobec Twojego prawa,

   3. gdy stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem i zostanie to potwierdzone,

   4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,

   5. wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a ich przetwarzanie realizowane było właśnie na podstawie tej zgody.

We wszystkich tych przypadkach Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte bez zbędnej zwłoki.

Niemniej jednak, Twoje żądanie nie zostanie spełnione w następujących przypadkach:

   1. gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne, abyśmy mogli się wywiązać z ciążącego na nas prawnego obowiązku wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,

   2. gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych okaże się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informujemy, że jednym ze stosowanych przez nas technicznych środków ochrony danych osobowych jest tworzenie kopii zapasowych naszych systemów informatycznych. Jeżeli będziemy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych, podejmiemy wszelkie rozsądne działania, aby Twoje dane nie były dostępne także w razie konieczności przywrócenia kopii systemu.

     D. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W przypadkach opisanych w niniejszej sekcji możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych rozumie się takie oznaczenie Twoich danych w naszych systemach, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości. Z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych możesz wystąpić, gdy:

   1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych – wówczas ograniczymy ich przetwarzanie na okres pozwalający nam na sprawdzenie prawidłowości tych danych,

   2. gdy stwierdzimy, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a mimo to sprzeciwisz się ich usunięciu z naszych systemów, lecz będziesz chciał ograniczenia ich przetwarzania,

   3. stwierdzimy, że nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, a mimo to będziesz chciał ich zachowania w naszych systemach, gdyż uznasz, że jest to niezbędne, abyś mógł ustalić, dochodzić lub bronić swoich roszczeń,

   4. zgłaszasz do nas sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do czasu stwierdzenia, czy nasz interes w przetwarzaniu Twoich danych nie jest nadrzędny wobec podstaw Twojego żądania.

Jeśli w powyższych przypadkach zgłosisz żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jedyną operacją jaką w stosunku do tych danych będziemy podejmować, będzie ich przechowywanie. Inne formy ich przetwarzania będą możliwe gdy wyrazisz na to zgodę albo gdy przetwarzanie takie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, a także gdy będzie to niezbędne dla ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zawsze Cię o tym poinformujemy.

     E. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Gdy Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. cele statystyczne lub analiza biznesowa), będziesz mógł wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że wykażemy podstawy do ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy wykażemy, że nasz interes w przetwarzaniu Twoich danych jest nadrzędny wobec Twojego uprawnienia.

W przypadku udzielenia nam zgody marketingowej, w każdym czasie możesz żądać zaprzestania przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym właśnie celu.

     F. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych

W przypadku, gdy będziemy Twoje dane osobowe przetwarzać w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody bądź w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy, będziesz mógł żądać od nas otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie pliku elektronicznego (np. excel) tak, abyś tymi danymi mógł się posłużyć także u innych podmiotów. Będziesz mógł od nas także żądać przekazania takiego pliku wskazanemu przez Ciebie innemu niż my administratorowi danych osobowych.

     G. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, posiadasz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

VI. Podstawy prawne

Niniejsza Polityka prywatności udostępniana jest w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z:

   1. art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.),

   2. art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

   3. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),

   4. art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

bottom of page